Напишите иммигранты наследство от Советского Союза

מדוע כה חשוב לוודא כי צוואה נכתבת באופן תקין? התשובה לשאלה זו פשוטה: מאחר שהצוואה היא מסמך שיש לו תוקף משפטי מובהק ומחייב. על פי הצוואה נקב אופן חלוקת העיזבון בכלל והרכוש בפרט עבור מי שהמצווה מייעד אותם כיורשי הרכוש. צוואה שנכתבת מרצונו החופשי של המצווה, בעודו בהכרה צלולה, תקוים ככתבה וכלשונה גם היא עלולה לעורר תמיהות ואף כעסים: המצווה רשאי להוריש מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה.

נוסח בהיר ומפורש יקל על היורשים לדעת מה בדיוק מגיע להם על פי הצוואה. לבהירות הצוואה יש משקל רב במניעת סכסוכים שונים העלולים להתגלע ולהתלקח כאשר הצוואה עמומה. יש כללי ניסוח מחייבים לצוואה. מודעות לכללים אלה חשובה לכל מצווה בכלל ולעולים חדשים בפרט. זו סיבה לצורך להתקשר עם עורך דין ירושה שהוא דובר את שפת אמם ויכול לייעץ להם כיצד לערוך את הצוואה.

כתיבת ירושה

כללים לניסוח צוואה

  1. כלל ראשוני וחשוב ביותר הוא לכלול בסעיפי הצוואה את ההוכחה כי אתם מורישים מרצונכם החופשי, בדעה צלולה ובהכרה מלאה, ללא כל אילוץ וכפייה, למי שאתם מייעדים אותם לרשת את רכושכם.
  2. כלל שני הוא פירוט מרבי של סוג העיזבון שאותו אתם מייעדים למי מהיורשים שלכם. הנוסח התקין של הצוואה צריך לכלול את שמו ואת מספר תעודת הזהות של היורש. חשוב ומומלץ להידרש בצוואה לסוגיית הרכוש אם וכאשר מי שאתם מייעדים אותם לרשת נפטרים לפניכם.
  3. חשוב ומומלץ לקבוע מי האדם שיופקד על ניהול העיזבון (עורך דין או אדם שמקובל עליכם שאינו בן משפחה).
  4. חתימת שני עדים מחזקת ומעצימה את תקפותה של הצוואה ואמינותה. עדים אלה עשויים להעיד, בבוא הזמן, כי חתמתם על הצוואה בדעה צלולה.

הואיל והקפדה על ניסוח צוואה על פי הכללים עשויה להיות קריטית בעת מימושה, חשוב שהיא תהיה ברורה ובהירה וקל יהיה להוציא אותה לפועל.

אם אתם עולים חדשים שהשפה העברית לא שגורה היטב בפיכם ומן הסתם גם אין לכם מושג על אודות האופן שבו יש לכתוב צוואה שיהיה לה תוקף משפטי, Важно проконсультироваться с юристом израильского русско-говорящий наследия и вы нанимаете услуг подготовить завещание,iw. דבר אינו מהווה ערובה להעדר כל השגה או תביעה בנושא הירושה של מי שעלולים לחוש עצמם מקופחים אבל כאשר צוואה נכתבת על פי הכללים וכאשר מודגש בה באופן שאינו משתמע לשתי פנים הרצון החופשי וההכרה הצלולה של המוריש, Снижение пространство целесообразность споре наследства.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook